Otevřený dopis Ústeckému kraji
20. 05. 2019 / Leo Steiner
 Vážený pane hejtmane,

dovolte mi, abych v návaznosti na vynesení dalšího pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 2017 v další kauze ROP Severozápad, jehož součástí bylo rovněž mé trestní oznámení podané 28. 5. 2012 ve věci netransparentního výběru projektu „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“ (Příloha 1), upozornil na následující skutečnosti:

1. Ústecký kraj prostřednictvím hejtmanky Jany Vaňhové na mne dne 24. 5. 2012 podal trestní oznámení za pomluvu a šíření poplašné zprávy. Pouze připomínám známou skutečnost, že toto, stejně jako všechna další trestní oznámení na mou osobu, byla bezprostředně odložena. Dovolte mi, abych v souladu s platnou legislativou a dobrými mravy Vás, jako statutárního zástupce Ústeckého kraje, veřejně vyzval k adekvátní reakci vůči mé osobě. Prosím o zaslání návrhu této reakce na můj níže uvedený kontakt.

2. Připomínám, že díky aktivitě lidí kolem přípravy prvního krajského referenda Platit musí viníci z roku 2013 se Ústecký kraj v první den jednání soudu v této části velké kauzy přihlásil jako poškozený. Dovolte mi dotázat se, jaký je aktuální stav v této věci a zda kraj plánuje tuto prokazatelnou škodu od pravomocně odsouzených osob vymáhat. V návaznosti na Vaši odpověď na můj dotaz ze dne 13. 3. 2017 (Příloha 2) se ptám, jak bude Ústecký kraj  vymáhat Vámi uvedené škody, které vznikly u krajských projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad. Jde o tzv. projektové korekce za dílčí konkrétní pochybení konkrétních fyzických či právnických osob a kraj dle mých informací nezačal ještě konat, ačkoliv promlčecí lhůta již běží. Připomínám, že výše celkových škod jen u krajských projektů činí  327.153.508,- Kč a k tomu ještě ÚOHS na několik těchto projektů vydal pokuty v celkové výši 350.000,-.

3.  Důležitým impulsem pro v bodě 1) uvedené trestní oznámení podané Ústeckým krajem bylo rovněž mé prohlášení, že projekty a související zakázky spolufinancované ROP Severozápad a samozřejmě Ústeckým krajem jsou výrazně předražené.  V trestním oznámení je zmíněna „Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229“. Dovolím si  připomenout, že i v tomto projektu vznikla kraji škoda. Projektová korekce v tomto případě dosáhla 69.488.542,76. Po jednoduché analýze typově obdobných projektů (rekonstrukce silnic) je důvodné podezření na nebývalé předražení všech zakázek (Příloha 3).

Veřejně Vás pane hejtmane vyzývám, abyste se k tomuto důvodnému podezření vyjádřil.

Je všeobecně známé, že kauza ROP Severozápad zdaleka ještě nekončí. Svým rozsahem již patří mezi největší případy podvodného čerpání strukturálních fondů v rámci celé Evropské unie. Několik lidí již bylo odsouzeno a orgány činné v trestním řízení mají před sebou ještě hodně práce. Pane hejtmane, z Vaší strany očekávám velkou aktivitu, aby byly s pomocí kraje objasněny všechny trestné činy související s evropskými dotacemi, které čerpal či administroval kraj a jeho organizace.  Dovolím si připomenout, že vymáhat prokazatelné škody přímo nemusí souviset s prokázáním trestného činu, a proto věřím, že Ústecký kraj se okamžitě a řádně ujme svých povinností a bude všechny vzniklé škody (nejenom plošnou korekci, ale i ty projektové či pokuty ÚOHS) řádně vymáhat. Jako občan tohoto kraje považuji laxní přístup vedení kraje a krajských úředníků k této kauze za nepochopitelný. Dovolím si na závěr připomenout, že dle platné legislativy se v této věci odpovědné osoby nečinností vystavují riziku, že škody budou vymáhány následně po nich.S pozdravem


Leo Steiner
trvale bytem: č.p. 221, 439 14 Smolnice
email: leosteineruk@gmail.com


arrow arrow
/